נציב קבילות חיילים- כל מה שרצית לדעת

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

נציב קבילות חיילים ודרכי הפניה אליו – כל מה שצריך לדעת

מי רשאי להגיש קבילה?
1. מי שרואה עצמו נפגע ממעשה שנעשה לגביו בזמן היותו חייל או מיועד לשירות בטחון (להלן: "הנפגע").
2. בן/בת, אח/ות של הנפגע אם הם מעל גיל 16, וכן הורה או בן זוג של החייל. אם אין אחד מאלה – מי שנתבקש מאת הנפגע לפנות.

דרך הגשת קבילה
1. קבילה ניתן להגיש במייל nakhal@mod.gov.il, או במייל צבאי נקח"ל/קבילות ופניות, או בפקס 073-3233298.
2. קבילה תוגש בכתב ותחתם בידי הקובל, תוך ציון פרטיו ודרכי התקשרות עימו. אם הקובל אינו חייל, יש לציין את שם החייל הנפגע.
3. רצוי לצרף לקבילה מסמכים שיתמכו בקבילה, אם קיימים.
4. אין לצרף לקבילה מסמכים מסווגים. קובל המעוניין לצרף מסמכים מסווגים, יציין זאת בקבילתו, ועם פתיחת הקבילה, יוזמן למסור את המסמכים באופן אישי.
5. מוצע לפנות בקבילה בסמוך ככל הניתן לקרות האירוע, שכן הנקח"ל יכול להחליט שלא לטפל באירוע שהתרחש לאחר שעברה חצי שנה מהיום בו השתחרר החייל, או אם עברה שנה מיום המעשה עליו קובלים (או מיום שנודע על המעשה עליו קובלים).

על מי ניתן לקבול?
ניתן לקבול על מי שבשעת המעשה, שעליו מוגשת הקבילה, היה חייל, משרת קבע או אזרח עובד צה"ל. גם אם בשעת הגשת הקבילה, כבר אינו חייל או אזרח עובד צה"ל.

על מה ניתן לקבול?
ניתן לקבול על מעשה או פיגור בעשייה שמקיים את התנאים הבאים:
1. המעשה פוגע במישרין בחייל או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.
2. המעשה נוגע לסדרי השירות, לתנאי השירות או למשמעת.
3. המעשה בניגוד לחוק או לפקודות הצבא, או ללא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או יש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

על מה לא ניתן לקבול?
1. קבילה על עניין שתלוי ועומד בפני קצין שיפוט, או על הכרעה של קצין שיפוט.
2. קבילה על מעשה שהוא עבירה פלילית, אותה רשאי הנקח"ל  להעביר לפרקליט הצבאי הראשי.

דרך בירור קבילה:
לנקח"ל סמכות לברר קבילה בכל דרך שנראית לו, בין היתר על דרך הזמנת עדים או בדיקת מסמכים. חיילים או אזרחים עובדי צה"ל ייענו להזמנה של נקח"ל להופיע בפניו.


יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי ההסדר המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא.
אין בכך תחליף לבחינת ההסדר בכללותו, תוך היוועצות פרטנית ככל שהדבר דרוש.

מעניין? שתף את המאמר