חוק הצינון

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

פורש מצה"ל או משירות ביטחוני? כדאי שתכיר את "חוק הצינון".
לקראת הפרישה מצה"ל או משירות הביטחון פורשים רבים שוקלים התמודדות על תפקידים בעלי זיקה או קשר לשירות הצבאי שלהם, ובכך מבקשים לנצל את היתרון היחסי או המומחיות שפיתחו ברבות השנים.
אם אתם נמנים על קבוצה זו – המשיכו לקרוא!

כחלק מן ההכנה לקראת הפרישה מצה"ל או משירות הביטחון, פורשים רבים רואים עצמם מתמודדים על תפקידים אשר מטבע הדברים, הם בעלי זיקה או קשר ליכולות שפיתחו במהלך השירות הצבאי שלהם, ובכך מבקשים לנצל את הידע או המומחיות שצברו.
הנמנים על קבוצה זו, חשוב שיכירו את "חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969, המכונה "חוק הצינון", בשל תקופות הצינון שהוא מחייב בהן את פורשי השירות הציבורי. חוק זה חל גם על חיילים בפרישה מצה"ל ואנשי ביטחון בפרישה משירות ביטחון.
מטרת החוק היא לשמור על טוהר המידות בשירות הציבורי ולשמור על תדמית השירות הציבורי בעיני הציבור. כן מבקש החוק למנוע מהפורש מצב של ניגוד עניינים בין חובתו ונאמנותו למדינה לבין מחויבות  או עניין אישי. בנוסף נותן החוק מענה לחשש עתידי בו הפורש בתפקידו במגזר הפרטי יוכל לנצל באופן לא הוגן את המעמד, הקשרים והמידע שרכש כדי לתת למעסיקו החדש יתרון לא הוגן.
החוק חל על מי שפרש או השתחרר מצה"ל, בין אם סיים שירות ביוזמתו ובין אם ביוזמת המערכת, בין אם הגיע לגיל פרישה ובין אם לאו.

חוק הצינון והתקנות שהותקנו מכוחו, קובעים מספר הגבלות מרכזיות:
סעיף 2 – אוסר על מי שטיפל, אגב מילוי תפקידו הצבאי, בעניין מסוים של אדם מסוים, לטפל באותו עניין מול הצבא/מערכת הביטחון. איסור זה הוא לצמיתות ואין לו חריגים.
סעיף 3 – אוסר על פורש לייצג מול מי שהיה כפוף לו במשך שנה מהיום בו פסקו יחסי הכפיפות. מכח הסעיף אסור לפורש לפנות אל מי שהיה כפוף אליו בצה"ל או שירות ביטחון במשך שנה מיום שפסקו יחסי הכפיפות ולבקש ממנו בקשות לטובת עצמו, עיסקו או לטובת גורם אחר. לגבי פורשי צה"ל – חל איסור זה מי שנשא תפקיד בתקן רס"ן ומעלה.
סעיף 4 – אוסר על פורש לקבל עבודה או זכות אחרת, מאדם או חברה שלפורש הייתה יכולת השפעה ישירה  או עקיפה על הענקת זכויות להם (יכולת השפעה – לבד או עם אחרים כולל פיקוד על כפיפים שהיו בעלי סמכות המלצה). האיסור חל במשך שנה מיום הפרישה, אלא אם ניתן היתר מטעם הוועדה לקיצור תקופת הצינון (ראה בהמשך כיצד ניתן לקבל היתר). סעיף זה אינו חל על חיילים פורשים המבקשים לקבל עבודה בחברות ממשלתיות. האיסור חל גם על קרוב של הפורש.
סעיף 6 – אוסר על קבלת עבודה או רכישת זכות בחו"ל, במדינה בה ביצע הפורש את תפקידו הצבאי במשך שנתיים מגמר מילוי התפקיד, אלא אם ניתן היתר מטעם הוועדה לקיצור התקופה (ראה בהמשך כיצד ניתן לקבל היתר). האיסור חל גם על ניצול הקשרים שנוצרו בשירות בחו"ל לקבלת עבודה בישראל או במדינה שלישית.

איך אני מתמודד עם המגבלות הללו בהצלחה? (או כיצד מתקבל היתר מטעם הוועדה לקיצור תקופות הצינון?)
מי שחלים עליו סעיפים 4 או 6 לחוק, יכול לבקש לקצר את התקופות המנויות בחוק. הבקשות מוגשות לוועדה למתן היתרים הפועלת בבית המשפט המחוזי בירושלים.
הבקשה מוגשת בליווי תצהיר חתום בידי עורך דין, ועליה להתייחס לשיקולים הקבועים בחוק למתן ההיתר ולפסיקה הרלוונטית הקיימת בתחום זה.
מוצע כי פורשי צה"ל המבקשים להגיש מועמדות לתפקידים שמגבלות החוק עשויות לחול עליהם, יקבלו יעוץ משפטי מתאים.


יודגש כי האמור לעיל הינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי החוק המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא ואין בכך תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.​

מעניין? שתף את המאמר