הועדה למחיקת רישום פלילי

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

חייל,
עצור! מידע חשוב לפניך!
משרת בצה"ל ובעברך רישום פלילי מהתקופה שלפני הגיוס?
המידע בכתבה זו יכול לעזור לך!

בצה"ל פועלת ועדה שמטפלת בבקשות חיילים למחיקת הרישום הפלילי בגין עבירות מן התקופה שטרם גיוסם על ידי המלצה
לגורמים המתאימים ליתן לחייל חנינה.
מי זכאי לפנות לוועדה?
חייל שעתיד לסיים 18 חודשי שירות חובה, רשאי להגיש בקשה בין שישה חודשים לשלושה חודשים לפני מועד שחרורו.
דגשים חשובים:
1. חייל שהורשע במהלך שירותו בבית משפט אזרחי או בבית דין צבאי, לא יומלץ על ידי הוועדה לחנינה.
2. הרשעה בבית דין צבאי לתעבורה או בבית משפט אזרחי בגין עבירה שבוצעה במהלך השירות, שעליה לא הוטל מאסר בפועל העולה
על 30 יום, תחשב כהרשעה בדין משמעתי.
3. יומלץ לחנינה חייל שלא הורשע בדין משמעתי יותר משש פעמים, מהן לא יותר משלוש פעמים לאחר תום ששת חודשי השירות
ראשונים.
4. קיימות מגבלות להמלצה על חנינה גם בכל הנוגע לימי הנפקדות וימי המחבוש שיכול חייל לצבור במהלך שירותו.

מי מגיש את הבקשה?
הבקשה תוגש באמצעות מפקדו של החייל על גבי טופס ייעודי לכך. לבקשה ניתן לצרף כל מסמך שברצון החייל להביא בפני הוועדה.

החלטת הועדה והיקף שיקול דעתה
1. הוועדה תשקול את שירותו של החייל, נסיבות גיוסו, תפקידיו, משך שירותו וכו'. כן ישקלו חוות דעת מפקדים, גיליון התנהגות החייל,
מהות העבירות שבגינן הורשע.
2. הוועדה רשאית להמליץ על חייל לחנינה גם אם לא עמד בתנאים, אם לדעתה הסטייה מהכללים אינה גדולה, ויש טעמים מספיקים
למתן המלצה, ובלבד שלא הורשע במהלך שירותו בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי תוך תקופת שירותו.
3. הוועדה רשאית שלא להמליץ על חייל לחנינה גם אם עמד בתנאים, אם ראתה טעמים מיוחדים. עם זאת, עליה לשמוע את החייל
בטרם תחליט כאמור.

מה קורה לאחר שהוועדה המליצה?
לאחר סיכום המלצת הוועדה, מועברים החומרים באמצעות נציג הפרקליטות הצבאית למשרד המשפטים וללשכת נשיא המדינה, לשם המשך טיפולם בבקשה.
החלטת נשיא המדינה מועברת ישירות לחייל על ידי לשכת הנשיא.

האם הוועדה יכולה לעיין מחדש בהחלטתה?
חייל שעומד בקריטריונים להגשת בקשה, יכול להגיש תוך שבעה ימים בקשה בכתב לעיון חוזר בהמלצת הוועדה.


יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי ההסדר המיועדת להכרות 
ראשונית עם הנושא. אין בכך תחליף לבחינת ההסדר בכללותו, תוך היוועצות פרטנית ככל שהדבר דרוש.

מעניין? שתף את המאמר