מניעת חופשה

עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

למפקד בצה"ל נתונה סמכות לשלול חופשה או לעכב יציאה לחופשה גם ללא משפט. עם זאת, פקודות הצבא קובעות מגבלות על סמכות זו של המפקד.

מהי מניעת חופשה?
מניעת חופשה היא תגובה משמעתית בגין מעשה של חייל. התגובה יכולה להיות שלילת חופשה, עיכוב יציאה לחופשה, או הקדמה של
מועד החזרה מחופשה.

מי יכול למנוע חופשה?
רק קצין 
יכול למנוע חופשה. קצין שדרגתו סג"מ או סגן שמפקד על קורס יכול למנוע חופשה עד 5 שעות. ככל שעולים בסולם הדרגות, כך
עולה גם הסמכות למנוע חופשה לפרק זמן ארוך יותר.

על מה ניתן למנוע חופשה?
ניתן למנוע חופשה על מעשה שעשה חייל:
1. המעשה מהווה עבירה + החייל לא הועמד לדין משמעתי בגין המעשה.
2. המעשה אינו מהווה עבירה + המפקד משוכנע שהפגם בהתנהלות החייל מצריך תגובה משמעתית.

מתי אסור למנוע חופשה?
1. אם מתנהלת חקירת מצ"ח או בדיקה של קצין בודק או כשיש חובה לפי הפקודות לקיים חקירה או בדיקה כזו.
החריג: ניתן למנוע חופשה באישור פרקליט צבאי
2. אם החייל הועמד לדין משמעתי בגין המעשה שבגללו נמנעה החופשה.
החריג: ניתן למנוע חופשה באישור פרקליט צבאי
3. אין למנוע חופשה באופן קולקטיבי לקבוצה של חיילים. יש לבחון כל מקרה פרטנית.
4. אין לקבוע כלל או נוהל לפיו מעשה מסויים גורר מניעת חופשה.
5. אין למנוע חופשה שהחייל זכאי לה, כגון: חופשה רגילה או חופשה משפחתית.
6. מניעת חופשה אינה יכולה לשלול פטור רפואי או לפגוע בהקלות ת"ש, או זכויות אחרות  שמוקנות לחייל לפי פקודות הצבא.

מה התהליך של מניעת חופשה?
1. המפקד יודע לחייל על המעשה שמיוחס לו ויאפשר לו לטעון באשר לאפשרות כי תמנע חופשתו
2. אם מניעת החופשה לא עולה על 5 שעות – הודעה תימסר לחייל בהקדם.
3. אם מניעת החופשה עולה על 5 שעות – המפקד יודיע לחייל לא יאוחר מ-4 שעות לפני היציאה לחופשה.

היכן מתבצעת מניעת החופשה?
1. חייל שנמנעה חופשתו יישאר בשטח היחידה או במקום בו היחידה נמצאת, או יחזור ליחידתו ויפעל על-פי שגרת המחנה, הכל לפי
החלטת המפקד שמנע את החופשה.
2. אם החייל לא יכול להישאר בשטח היחידה, נציג של היחידה יישאר עם החייל, כל עוד החייל נמצא במקום.
3. בתום מניעת החופשה, יוודא המפקד כי החייל יכול להגיע לביתו באותו יום בתחבורה ציבורית.

דגשים נוספים:
1. האם מותר לעכב חייל מלצאת לחופשה כדי לתחקר עבירה?
כן, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על 5 שעות.

2. האם מותר לעכב חייל מלצאת לחופשה לצורך קיום הליך משמעתי?
כן, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על 5 שעות.

3. האם מותר לעכב חופשה בגלל שאין מקום בכלא לריצוי עונש מחבוש?
חייל שנשפט בדין משמעתי לעונש מחבוש ובשל העדר מקום בכלא, לא ניתן לרצות את העונש, רשאי קצין השיפוט לשלול חופשה            מהמועד שבו היה צריך להתחיל לרצות את המחבוש ועד שיתפנה מקום, או עד המועד שבו הוא עתיד להסתיים המחבוש – לפי              המוקדם. גם במקרה זה נתונה לחייל זכות להשמיע טענותיו.


יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי ההסדר המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא.
אין בכך תחליף לבחינת ההסדר בכללותו, תוך היוועצות פרטנית ככל שהדבר דרוש.

מעניין? שתף את המאמר