זכויות חיילים בדין משמעתי

Picture of עו"ד הולי שוורץ

עו"ד הולי שוורץ

חייל,
הדין המשמעתי הוא כלי בידי המפקד להשלטת המשמעת ביחידתו. המדובר בהליך במסגרתו נתונות למפקד סמכויות שיפוט וענישה.
לצד סמכויות המפקד, קובעות הפקודות מספר כללים, שנועדו לשמור על זכויות החייל במסגרת ההליך, ואשר חשוב להכיר.

עד מתי מותר לשפוט בדין משמעתי?
ככלל, חייל יועמד לדין משמעתי סמוך לאחר הגשת התלונה,

הזכות לעיין בפרטי התלונה:
שליש היחידה יעדכן את החייל זמן סביר לפני הדיון, שהוגשה נגדו תלונה, תוכנה, זכותו לעיין בחומר הראיות שמצוי בידי קצין השיפוט וזכותו להביא עדים.

מי רשאי להיות נוכח במשפט?
המשפט יתנהל בנוכחות החייל הנידון בדין משמעתי (כולל העדת העדים). כן יוזמנו למשפט עדים רלוונטיים (ראה בהמשך).

הזכות להעברת דיון
1. העברת דיון היא בקשה של החייל הנידון בדין משמעתי להעביר את הדיון לשיפוט בפני קצין שיפוט אחר.
2. ניתן לבקש העברת דיון פעם אחת בלבד.
3. ביקש החייל להעביר את הדיון, יועבר ההליך לדיון בפני מפקד קצין שיפוט בכיר. התקיים ההליך מלכתחילה בפני קצין שיפוט בכיר –      יישאל החייל הנידון בנוסף, אם הוא מעוניין להעביר את הדיון לבית דין צבאי.

בירור האשמה
1. חייל שלא הודה באשמה המיוחסת לו, צריך קצין השיפוט לפעול לבירור האשמה בכל דרך שימצא לנכון. כך, רשאי קצין השיפוט לזמן
עדים, להסתמך על עדויות או מסמכים.
2. אם החייל הנידון חולק על מסמך או עדות, קצין השיפוט צריך לזמן את העד, לשמוע עדותו, ולאפשר לחייל הנידון להציג שאלות לעד.

​שלב הטלת העונש לאחר שהוטל העונש, קצין השיפוט יודיע לחייל הנידון על הזכויות הבאות:
1.זכות להגיש ערר, המועד להגשתו והגורם בפניו יוגש הערר.
2. זכות לעיכוב ביצוע העונש.
3. זכות לבקש המתקת העונש.

ביצוע העונש
עונש שהוטל בדין משמעתי, יבוצע עם הטלתו.
קצין השיפוט (או הקצין שדן בערר) יכול לעכב את ביצוע העונש בעילות הקבועות בפקודות.  ערר היא אחת העילות לעיכוב ביצוע העונש, ואולם הדבר נתון לשיקול דעת קצין השיפוט.

הזכות לערר:
1. ערר יוגש לשליש יחידתו של קצין השיפוט, בכתב, תוך 3 ימים מיום הפסק. השליש יעביר את הערר לקצין השיפוט שדן בערר.
2. קצין השיפוט ידון בערר תוך 14 יום מיום הגשתו.
3. אם החייל נושא עונש מחבוש בפועל, הערר ידון תוך 72 שעות.
4. אם החייל נושא עונש ריתוק, הערר ידון תוך 7 ימים.
5. אין חובת נוכחות של החייל הנידון בערר, ואולם אם מבקש קצין השיפוט להחמיר בעונש, חובה לאפשר לחייל להשמיע את דברו.

הסמכות להמתקת עונש:
הוטל עונש בדין משמעתי, נתונה הסמכות למפקד בדרגת אלוף לבטל או להקל בו.
בקשה להמתקה תוגש בכתב למפקד הישיר, שיעבירה להחלטת האלוף הרלוונטי, שיחליט בבקשה ללא דיחוי, ולא יאוחר מ- 48 שעות.

פיקוח משפטי:
פיקוח על תקינות הליכי הדין המשמעתי נעשה על-ידי מדור דין משמעתי בפרקליטות הצבאית, אליו ניתן לפנות בכתב לפקס
03-9573077, בבקשות לבדיקת תקינות ההליך המשמעתי. במקרים המתאימים קיימת סמכות לביטול או שינוי הפסק.

הסתייגויות:
1. כלל האמור לעיל נכון לשיפוט של חיילים (לא כולל אזרחים עובדי צה"ל, או עובדים בשליחות הצבא).
2. שיפוט מהיר בעבירות תנועה מתנהל באופן שונה.
3. כללים שונים חלים על דין משמעתי שמתנהל בעקבות הוראת פרקליט צבאי.


יודגש כי האמור לעיל מובא כשירות לציבור החיילים, והינו בגדר סקירה תמציתית של עיקרי ההסדר המיועדת להכרות ראשונית עם הנושא.
אין בכך תחליף לבחינת ההסדר בכללותו, תוך היוועצות פרטנית ככל שהדבר דרוש.

מעניין? שתף את המאמר